หน้าเเรก ประชุมวิชาการ login ติดต่อ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

ฐานข้อมูลการเผยแพร่บทความวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

       2) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระไปสู่องค์ความรู้ใหม่

       3) เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น

    4) เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยของนักศึกษา และผลงานของอาจารย์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

    บัณฑิตวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาสู่แวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง ดังนั้น จึงได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถค้นหาบทความผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าวได้

Copyright © 2017 Graduate School Rights Reserved.