หน้าเเรก ประชุมวิชาการ login ติดต่อ


การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 ปี 2556

เรื่อง การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” The 3nd National and International Graduate Study Conference 2013 (NGSC&IGSC 2013) “Creative Education”

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์”(ภาษาไทย)

บทความวิจัย นำเสนอด้วยวาจา/โปสเตอร์นักศึกษา กลุ่มศิลปะ

บทความวิจัย นำเสนอด้วยวาจา/โปสเตอร์นักศึกษา กลุ่มมนุษย์ศาสตร์

บทความวิจัย นำเสนอด้วยวาจา/โปสเตอร์นักศึกษา กลุ่มวิทยาศาตร์