หน้าเเรก ประชุมวิชาการ login ติดต่อ


การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ปี 2558

เรื่อง การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ทุนปัญญาสู่อาเซียน” The 5th National and International Graduate Study Conference 2015 (NGSC&IGSC 2015) “Creative Education: Intellectual Capital toward ASEAN”

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ทุนปัญญาสู่อาเซียน”(ภาษาไทย)

บทความวิจัย นำเสนอด้วยวาจา/โปสเตอร์นักศึกษา กลุ่มศิลปะ

บทความวิจัย นำเสนอด้วยวาจา/โปสเตอร์นักศึกษา กลุ่มมนุษย์ศาสตร์

บทความวิจัย นำเสนอด้วยวาจา/โปสเตอร์นักศึกษา กลุ่มวิทยาศาตร์

The 5th National and International Graduate Study Conference 2015 (NGSC&IGSC 2015) “Creative Education: Intellectual Capital toward ASEAN”