หน้าเเรก ประชุมวิชาการ login ติดต่อ


การประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ปี 2559

เรื่อง การประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษาศิลปากรระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 6 “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 6th International Silpakorn Graduate Study Conference 2016 (NGSC/IGSC2016) "Creative Multi-disciplinary Studies for Sustainable Development"

การประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษาศิลปากรระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 6 “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”(ภาษาไทย)

บทความวิจัย นำเสนอด้วยวาจา/โปสเตอร์นักศึกษา กลุ่มศิลปะ

บทความวิจัย นำเสนอด้วยวาจา/โปสเตอร์นักศึกษา กลุ่มมนุษย์ศาสตร์

บทความวิจัย นำเสนอด้วยวาจา/โปสเตอร์นักศึกษา กลุ่มวิทยาศาตร์

บทความวิจัย นำเสนอด้วยวาจา/โปสเตอร์นักศึกษา กลุ่มพหุวิทยาการ

The 6th International Silpakorn Graduate Study Conference 2016 (NGSC/IGSC2016) "Creative Multi-disciplinary Studies for Sustainable Development"

Research paper presented whith verbal and posters for students English language.