หน้าเเรก ประชุมวิชาการ login ติดต่อ


การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ปี 2560

เรื่อง การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (The 7th National and International Graduate Study Conference (NGSC&IGSC 2017) “Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development”)

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”(ภาษาไทย)

บทความวิจัย นำเสนอด้วยวาจา/โปสเตอร์นักศึกษา กลุ่มศิลปะ

บทความวิจัย นำเสนอด้วยวาจา/โปสเตอร์นักศึกษา กลุ่มมนุษย์ศาสตร์

บทความวิจัย นำเสนอด้วยวาจา/โปสเตอร์นักศึกษา กลุ่มวิทยาศาตร์

บทความวิจัย นำเสนอด้วยวาจา/โปสเตอร์นักศึกษา กลุ่มพหุวิทยาการ

(The 7th National and International Graduate Study Conference (NGSC&IGSC 2017) “Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development”

Research paper presented whith verbal and posters for students English language.