หน้าเเรก ประชุมวิชาการ login ติดต่อ


การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ปี 2560

เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 The 2nd National and International Conference on Creative Multi-disciplinary Studies for Sustainable Development (NCMSD & ICMSD 2017)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2(ภาษาไทย)

The 2nd National and International Conference on Creative Multi-disciplinary Studies for Sustainable Development (NCMSD & ICMSD 2017)